بلاگ, مقالات

واکسن ذهنی ویروس ها (کرونا)

 • واکسن ذهنی ویروس ها (کرونا)

  در خصــوص افزایــش سیســتم ایمنــی بــدن و تدبیــر بــرای خنثی کردن هــر نــوع هــراس از بیمــاری، تهدیــد، ویــروس الزامیست کــه مهــارت و توانمنــدی خــود را در همیــن راســتا افزایش دهیــم.

  به علاوه در ســبک زندگــی، شــیوههای رفتــاری و ســطح فــردی و موقعیتــی خــود تغییــرات اساســی بــه وجــود آوریــم.
  سیستم ایمنی بدن به سیستم تفکر تکیه کرده است.
  حــال ایــن ســؤال مطــرح میشــود کــه چگونــه و بــه چــه شیوه هایی میتــوان از طریــق مراقبتهــای ذهنــی از بــدن محافظـت کـرد؟

  شیوه های اعتنا

  (درک لحـظۀ اکنون) 

  نهایت یزستن رسیدن به لحظه اکنون است الان نهایی باش.

  گاهــی روش زندگــی برخــی افــراد افزایــش اضطــراب و تنش اســت .

  بــه ایــن صــورت کــه بیــن ورودی اخبــار ناگــوار به ذهــن و روان خــود تعــادل برقــرار نمیکننــد و رعایــت را در این موضوع را اجــرا نمیکننــد.

  آنها به صورت ناخــودآگاه به شدت به دنبال خبرهــای ناگــوار و اتفاقهــای تلــخ و ناراحت کننده هستند .

  به طور خــودکار در فضــای رســانه ای این موضوعهــا را دنبــال میکننــد و بــه انتشــار آن اهتمــام می ورزند .

  ممکــن اســت نصــف بیشــتر آن اخبــار بی پایه و اسـاس و بـدون مرجـع و منبـع موثـق باشـد؛ امـا حریصانـه در پی آنند.

  اولین نکتـۀ بسـیار مهـم تمرکـز و مانـدن در لحظـۀ اکنـون اسـت.

  وقتی  آگاهانـه لحظـۀ حـال را تجربـه کنیـد، یعنـی در گذشته و آینـده نیسـتید و در همیـن دم و وهلـه قـرار داریـد.
  همیــن موضــوع باعــث میشــود کــه در الان زندگی کنید .

  تمرکـز ذهـن بایـد بـه ایـن نکتـه معطـوف باشـد کـه الان کجا قرار دارید.

  بیشــتر کســانی کــه درگیــر اضطراب انــد، در حــال تصــور یک پیشفــرض و قضــاوت دربــارۀ آینده اند و بدتــر اینکــه آن  را واقعــی تلقــی میکننــد.

  ایـن موضـوع مـا را بـه آینـده نامطمئـن میکنـد و کیفیـت لحظه اکنــون را از بیــن میبــرد؛ به صورتی که یــک نگرانــی دائـم را بـه یـدک خواهیـم کشـید.
  رویدادهــای آینــده ناشناخته اند و بهتــر اســت در وقــت خود بــه آنهــا رســیدگی کنیــم و پیگیرشــان باشــیم.

  وقتی ایـن حالـت بـه صـورت اسـتمرار باشـد؛ تـرس از موقعیتهـای ابهام انگیز بــه وجــود مــیآورد.

  ذهــن آن را بــاور میکنــد و احســاس ناراحتــی و درماندگــی شــدید و گاهــی اختلال به همــراه آن می آید.

  جســم ایــن تــرس را دریافــت میکنــد و آسیب های تاشی از آن را متحمــل میشــود.

  این حالــت بــه سیســتم ایمنی بـدن خدشـه وارد میکنـد.

  سیسـتم ایمنـی را تضعیـف می کنـد و آن را مسـتعد دریافـت هـر نـوع ویـروس و بیمـاری را می گرداند .

  بایـد بـه احیـای لحظـۀ اکنـون پرداخـت و نـه تخریـب آن.
  اگــر مخــرب نباشــیم و ســازنده باشــم، ایــن موضــوع از درون به مــا قــوام و قدرتــی باورنکردنــی میبخشــد.

  واکسن ذهنی ویروس ها (کرونا )

  ما با داشتن ذهنی مثبت و فکر نکردن به وقایع و اتفاقات ناگوار می توانیم به صورت ذهنی خود را در برابر کرونا واکسینه کنیم.

  یــک ذهــن آگاه در همیــن لحظــه قــرار میگیــرد.

  شاهد و بیانگــر همــان وقــت خواهــد بــود.

  حتــی آن را قضــاوت نمی کند و فقــط در حــال زندگی کردن آن اســت.
  شــعار ذهن آگاهی ایــن اســت کــه (تو حاضر باشی ) کــی؟ (همین الان)

  بـودن در گذشـته و آینـده باعـث میشـود کـه لـذت زمـان حال را از دســت بدهیــم. درحالیکــه گذشــته، گذشــته اســت و هرچقـدر هـم کـه مـا بـه آن فکـر کنیـم، نمیتوانیـم تغییـری در آن به وجود آوریــم.

  آینــده نیــز محصــول فکــر و تــلاش امروز و همیــن لحظــۀ ماســت.

  تنها زمانــی کــه وجــود دارد،اکنون است .

  بــرای تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن از عبارتهــا و جمله هایــی اســتفاده کنیــد کــه بــرای همیــن لحظــه اســت .

  اگـر از عبارتهـای مثبـت اسـتفاده کنیـم، بالطبـع انرژی عالی و مثبتـی را نیـز دریافـت خواهیـم کـرد.

  اگـر عبارتهــا منفــی باشــد، عکــس اینهــا را دریافــت خواهیــم کــرد.

  واکسن ذهنی ویروس ها (کرونا )

  شکرگزاری

  یکـی دیگـر از راههـای رسـیدن بـه حـال خـوب در لحظـه و کاهـش اضطـراب و دلهـره، شـکرگزاری اسـت.

  ایـن کار موجـب به آرامش رسیدن ذهــن و درک نعمتهــا و لذتهــای همــان هنــگام اســت .

  زیــرا هــر لحظــه سرشــار از برکــت اســت و هــرثانیـه از زندگـی هدیه ای اسـت کـه برگشـت پذیر نیسـت.
  مقابــل واژۀ شــکر واژۀ کفــر قــرار دارد.

  کفــر به معنــایپوشــاندن حقیقــت اســت و مــن میخواهــم از ایــن واژه به عنــوان پوشــانندۀ نعمــت اســتفاده کنــم.

  امیــداری

  امید چیست و چرا باید فرد امیدواری باشیم؟

  امید یعنــی بــاور بــه نتیجــه و دســتیابی بــه موقعیــت و اتفاق های خــوب در زندگــی.
  ویژگــی اساســی ای کــه باعــث می شــود ذهنــی ســختگراو سـختکوش شـود و هیـچ ضعـف و تهدیـدی را بـه خـود راه ندهـد، امیـدواری اسـت.

  در حالـت امیـدواری سیستم ایمنی در بهتریـن کیفیـت مواظبـت از بـدن قـرار میگیـرد.

  بـه ایـن معنـا کـه در ایـن حالـت هیچ چیـز نمیتوانـد روح را تهدیـد کنـد.

  روح ما هیچگاه ازبین رفتنی نیست.

  امیددرمانــی میتوانــد سلامت عمومــی و کیفیــت زندگــی بیماران مبتلا به کرونا را بهبــود بخشــد.

  امید بــرای گــذر از بحــران کرونا بــه بهتریــن شــکل یاری رسان آنــان باشــد.

  قـدرت تـصور

  سیســتم ایمنــی مــا بــه سیســتم تفکراتمــان تکیــه دارد و تفکــرات بــه تصــورات مــا وابســته اســت.

  تغییــرات ذهنــی ارزان قیمت ترین و نزدیکتریــن روش بــرای مراقبــت از سیســتم ایمنــی بــدن اســت.
  ّ یکــی از اســماء حســنای الهــی در قــرآن کریــم مصور است .

  خداونـد تصویرگـر اسـت.

  تصویرسـازی یکـی از مؤثرتریـن راههـا بـرای تحقـق اهـداف و موفقیت هاســت .

  تصویر سازی بــا بازســازی افــکار در ذهــن بــه آنهـا قـدرت میدهـد و فـرد را در مسـیر پیشـرفت راهنمایـی می کند.

  در هنــگام بیمــاری و نشــر ویــروس به جای تصــور بیمار شدن و در بســتر بیماریافتــادن، سلامتی و تندرســتی را تصــور کنید .

  اینگونــه سیســتم دفاعی خــود را از نظــر کیفیــت بــه حــد اعــلا می رســانید.

  تصویر بالا مربوط به ویروس کرونا می باشد .

  در این مطلب سعی داریم که با راه های کنترل ذهنی سیستم ایمنی بدن را در برابر این ویروس مقاوم کنیم.

  تجسـم مثبـت خـاق حالتـان را به سمت بهبودی بیشــتر هدایــت میکنــد.

  با داشتن تصویر ذهنی مثبت می توانیم سیستم ایمنی بدنمان را تقویت کنیم  و در برابر کرونا تا حدودی ایمن باشیم.

  قدرت تنفس

  بلندتریـن عصـب موجـود در بـدن انسـان عصب واگ اسـت.
  ایــن عصــب از ســاقۀ مغــز تــا اندامهــای داخلــی شــکمی امتــداد دارد. از پشــت جمجمــه خــارج میشــود و مســیری طولانی را در گــردن و قفســۀ ســینه و شــکم میپیمایــد .
  نیــز شــاخه های متعــددی در ریههــا، قلــب، حنجــره، معــده و گوشهــا دارد.
  بـدون کارکـرد ایـن عصـب شـما نمیتوانیـد صحبـت کنیـد، نفـس بکشـید، غـذا بخوریـد و حتـی بـدون آن در ضربـان قلب هــم اختــلال ایجــاد میشــود.

  مـن عصـب واگ را  پزشک بـدن نام نهاده ام.

  ایــن عصــب کمــک میکنــد کــه سیســتم ایمنــی بــدن در بهتریــن کیفیــت خــود قــرار گیــرد.

  حــال ســؤال ایــن اســت کـه چگونـه میتـوان ایـن پزشـک بـدن را بیـدار نگـه داشـت؟
  با تحریــک آن از طریــق تنفــس ریتمیــک  میتــوانیم پزشــک بــدن را بــه بالاترین حــد
  مطلــوب رســاند.

  بــه ایــن صــورت کــه ســه بــار در طــول روز هــر بــار حــدود 3 دقیقــه تکنیــک یــک بــه پنــج را بــه کار ببریــد و تأثیــرات شگفت انگیز آن را ببینیــد.

  از طریــق بینــی هــوا را به َ انــدازۀ شــمارش (یــک عــدد وارد ریــه کنیــد دم و اندازه (پنــجعــدد خــارج َ کنیــد بازدم).

  هرچقــدر مــدت بــازدم طولانی تر باشــد، عالیتــر اســت.

  در اصطلاح بــه ایــن روش تنفس دیافراگم یا شکمی گفته میشود .

  تنفـس صحیـح بسـیار با اهمیت اسـت.

  اولیـن کاری کـه ما بعـد از ورود بـه ایـن جهـان انجـام میدهیـم، همیـن تنفـس اسـت و تـا آخریـن لحظـۀ زنده بـودن همراهمـان اسـت؛ پـس بسیار مهـم و حیاتـی اسـت.

  روش دیگـر آوازخوانـدن و زمزمه کـردن اسـت.

  وقتـی بـرای آوازخوانــدن آمــاده میشــوید، ناخــودآگاه در ابتــدا نفــس عمیقــی میکشــید و هــوای بیشــتری را وارد ریــه میکنیــد.
  از منظــر دیگــر، آوازخوانــدن بــرای خیلــی از افــراد لذتبخــش اســت و تأثیــر مثبتــی بــر سیســتم ایمنــی میگــذارد.
  تنفــس صحیــح به صــورت مســتقیم روی سیســتم عصبــی تاثیر میگــذارد و نقــش مهمــی در متعــادل نگهداشــتن بــدن ایفا میکنــد.

  واکسن ذهنی ویروس ها (کرونا )

  اضطراب ناشی از کرونا چگونه است:

  انســان در موقعیــت کنونــی ممکــن اســت دلایل فراوانــی بــرای نگرانــی و اضطــراب داشــته باشــد.

  اضطــراب به نوعی هشــدار اســت؛ هشــدار در رابطــه بــا موضوعــی ناشــناخته.
  وقتــی کــه هیــچ آگاهــی و پیش زمینــۀ فکــری دربــارۀ موضوعــی وجــود نداشــته باشــد، موقعیــت اضطراب برانگیــزمیشـود.

  بنابرایـن اگـر روش مقابلـه بـا تهدیدهـا، آسـیبهای اجتماعـی، درد، درماندگـی، بیمـاری و ویـروس را ندانیـم،اضطراب بــه وجــود می آید.

  فشــار روانــی اضطــراب در واقــع واکنشــی بــه تهدیدهاســت. ماننــد تــرس از خطــر مبتلا شدن به کرونا .

  در حالــت اضطــراب ممکــن اســت خوابتــان به هــم بریــزد یا در طــول شــب چنــد بــار بیــدار شــوید.

  تنگــی نفــس،تشـدید ضربـان قلـب، سـرگیجه، حالـت تهـوع، خشـکی دهان یا حتـی احسـاس مـرگ را تجربـه کنیـد.

  حتـی یـک نمونـه از ایــن حالتهــا میتوانــد روز مــا را خــراب کنــد و سســتی و
  بیحالــی و ازدســت دادن کنتــرل را به همــراه بیــاورد.

  مطمئنــا همــۀ ایــن احســاسها نگران کننــده اســت.
  اضطــراب روی تمــام ابعــاد وجــود انســان اثــر میگــذارد و تبعـات فیزیولـوژی و رفتـاری و روانـی دارد.

  واکسن ذهنی ویروس ها (کرونا )

  شیوه مقابله با اضطراب ناشی از کرونا

  تغییر در سبک زندگی

  دگرگونی طرز تفکر

  بهبود فردی

  قرار گرفتن در وضعیت آرمیدگی

  متعادل ساختن هیجانات زندگی

  برخورد سالم با دشواری ها

  تغییر در بعضی از رویکردهای فکری و ذهنی

  در حـال حاضـر ویـروس کرونـا یـا ممکـن اسـت در آینـده ویــروس و تهدیــد و بیماری هــای شــبیه آن بــر زندگــی افــراد ســایه افکنــد.

  کرونا کل عملکــرد و روال عــادی حیــات افراد  را بــااختلال مواجــه ســاخته .

  آیــا ترســیدن و اضطراب داشــتن میتوانــد مــا را در برابــر ایــن ویــروس یــا ویروسهــای مشــابه آن مصــون بــدارد ؟

  خیــر؛ پــس بایــد چاره اندیشــی کــرد و در شــیوە زیسـتن و حتـی شـیوۀ تفکـر تغییـرات اساسـی به وجـود آورد.

  بـرای مثـال شـما  هـرروز صبـح بعـداز بیدارشــدن بــرای ســرکاررفتن آمــاده می شدید و تــا هنــگام برگشــت بــا افــراد زیــادی در تعامــل و ارتبــاط بودید .

  ولــی در حــال حاضــر رونــد به گونه ایــی دیگـر اسـت و فضـای کاری تغییـر کـرده اسـت. بایـد از داخـل منـزل یـا به صـورت ثابـت و دورکاری، کارهـا را پیگیـری کنیـد.

  برنامه ریــزی

  برنامه ریــزی یعنــی طبقه بنــدی و مدیریــت هدفمنــد آینــده.

  به صورتــی کــه همزمــان بــا مغتنم شــمردن زمــان حــال، بــرای آینـده نیـز تصمیم گیـری و برنامه ریـزی کنیـم و اسـترس ناشـی از آن را کاهـش دهیـم.

  برنامه ریــزی کمک کننــده ای قــوی بــرای مقابلــه بــا سختی هاســت.

  اینکــه بدانیــد فــردا چــه کاری بــرای انجــام داریــد، بــه شــما احســاس کنتــرل بــر اوضــاع را میدهــد و همیــن موضــوع باعــث کاهــش اضطــراب میشــود.

  پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه تفکــر مثبــت و نیایــش را جایگزیـن دلهـره و نگرانـی و انتظـار کنیـد.

  تفکـر مثبـت تأثیـر بســزایی بــر بیوشــیمی بــدن میگــذارد.

  تاثیر هورمونها بر کنترل یا ایجاد اضطراب

  کورتیـزول هورمـون اسـترس اسـت و دوپامین و سـروتونین هورمونهـای شـادی و نشـاط و حـال خوب انـد.

  افـکار و تصویرسـازی ذهنــی مثبــت و از همــه مهمتــر، مراقبــه و دعــا و نیایــش و سپاســگزاری به شــدت میتوانــد ســطح هورمونهــای شادی و آرامــش را افزایــش دهــد .

  برعکــس تصویر سازی منفی میتوانــد هورمونهــای اســترس را بــه ترشــح وادارد.

  هورمــون کورتیــزول در پاســخ بــه اســترس بی وقفــه ای کــه بــه بــدن وارد میشــود، ترشــح میگــردد.

  به دنبــال ترشح هورمون کورتیزول حالتهــای تنــش ماننــد افزایــش ضربــان قلــب، تندشــدن تنفــس، عرق کــردن، عــدم تعــادل قنــد و افزایــش فشــارخون بــه ســراغ فــرد می آیــد.

  از طــرف دیگــر، هورمــون دوپامیــن و ســروتونین باعــث تنظیــم خلق وخــو و جلوگیــری از افســردگی میشــود و در کل احسـاس شـادی ایجـاد میکنـد.

  برای ترشح هورمون های شادی آور باید در برنامـۀ روزانـۀ خـود موارد زیر را داشته باشیم.

  خـواب خـوب و کافـی، انجـام فعالیتهای ورزشـی، اسـتفاده از مـواد غذایـی مفیـد، رضایتمندی و تجربـۀ حـس مفیدبـودن.

  از همــه این موارد مهمتــر اتصالــی قــوی بــا منبــع هســتی کــه همانــا خداونــد اســت.  ایــن هورمونهــا از بــدن آزاد میشــود و تأثیــرات مفیــدی بــر روح و روان می گذارد.

  تاثیر افزایش سطح معنویت بر کنترل اضطراب

  یکــی از قویتریــن روشهــا بــرای کاهــش اضطــراب افزایــش ســطح معنویــت اســت. افزایــش میــزان ایمــان و معنویــت حالــت تنیدگــی را از بیــن میبــرد.

  همانطــور که جسـم انسـان نیـاز بـه ویتامیـن و املاح و مـواد مغـذی بسـیاری دارد ، روح
  و روان نیــز بــه تجربیــات معنــوی محتــاج اســت کــه بــدون آن شــکننده و ضعیــف میشــود.

  بــدون معنویــت انســان روحیه ای نابســامان خواهــد داشت.

  ایمــان یعنــی اعتقــاد قلبــی بــه وجــود خداونــد و همیــن عامـل اصلی تریـن موضـوع بـرای رسـیدن بـه آرامـش و غلبـه بر اضطــراب محســوب می شــود.

  قــرآن کریــم راه درمــان تمــام نگرانیهــا را یــاد خــدا معرفــی میکنــد:

  آگاه باشید که یاد خدا باعث آرامش دلهاست.

  همیــن نگــرش باعــث میشــود کــه انســان بــه نظــام هسـتی خوشبینانـه بنگـرد و اضطـراب را در مقابـل مشـکلات بــه حداقــل برســاند.

  نتیجه گیری»:

  اگر ما مرتب به اتفاقات منفی فکر کنیم و امیدمان را ازدست دهیم دچار اضطراب زیادی می شویم.

  اگر به خدا ایمان نداشته باسیم و در زندگی برنامه ریزینداشته باشیم از لحاظ روحی دچار تنش های زیادی می شویم.

  یکی از چیزهایی که سیستم ایمنی بدنمان را تضعیف می کند تنش های روحی و اضطراب شدید می باشد.

  اگر سیستم ایمنی بدن تضعیف شود با توجه به وضعیت موجود جامعه و بیماری کرونا شخص در معرض خطر جدی قرار می گیرد.

  همانطور که دیدید بین اضطراب و کرونا رابطه ای جدی وجود دارد.

  ما با کنترل اضطراب خودمان می توانیم سیستم ایمنی بدنمان را تقویت کنیم.

  برای کنترل اضطراب راه های زیادی موجود دارد که در مقاله توضیح داده شد.

  ما می توانیم خودمان را در مقابل کرونا و ویروس های شبیه به آن واکسن ذهنی کنیم.

  به این صورت که تفکرات مثبت را جایگزین تفکرات منفی کنیم.

  امید را جایگزین نامیدی کنیم.

  شادی را جایگزین غصه کنیم.

  با رعایت اصول بهداشتی و داشتن برنامه درست برای مقابله با کرونا خود را در برابر این بیماری آماده کنیم.

  امیدوارم که این مقاله بتواند کمکی به شما همراهان عزیز آرکاشاپز کرده باشد .

  آرکا شاپزبرای شما همراهان عزیز یه پیشنهاد ویژه دارد.

  تا شما بتوانید هم اضطراب خود را کنترل کنید و هم سیستم ایمنی بدنتان را تقویت کنید.

  قارچ گانودرما یک محصول بی نظیر با خواص و فواید استثنایی.

  تصویر مربوط به قارچ گانودرما می باشد.

  https://arkashops.ir/compare/

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.